Regulamin


Obowiązuje od 1 Stycznia 2024 r.

UWAGA do każdej wysłanej paczki dodawany jest paragon z kasy fiskalnej ( lub faktura VAT). Paragon przyklejony jest na zewnątrz do paczki w foliowej koszulce. Uwaga nasza firma nie przyjmuje przesyłek na nasz koszt i za pobraniem.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny: Bardzo ważne, do reklamacji musi być dołączone pismo zawierające dane osoby kupującej i opis co jest reklamowane ( reklamacja do chwili dosłania tego dokumentu nie będzie możliwa do rozpatrzenia )

www.swiat-firan.pl

Katowicka 60

41-400 Mysłowice

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.swiat-firan.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

Swiat-firan.pl

BCC Monika Szpak

Katowicka 60

41-400 Mysłowice
e-mail: infoliniafirany@gmail.com
telefon: 600 202 300

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://swiat-firan.pl/?wysylka-i-zwroty,44

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.swiat-firan.pl

16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem swiat-firan.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

23. Sprzedający:

Swiat-firan.pl

BCC Monika Szpak

Katowicka 60

NIP: 954 234 09 26, REGON: 277909394,


zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG

KONTO BANKOWE: 77 1140 2004 0000 3202 3429 5686

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana w zakładce wysyłka i zwroty ilość dni roboczych do nadania paczki

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu swiat-firan.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i Płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Wszystkie sprzedawane towary staramy się Państwu dostarczyć jak najszybciej. Firany zarówno gotowe jak i wymagające szycia są wysyłane w terminie od 1 do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty, lub od zamówienia jeżeli ma być płatność przy odbiorze. W okresie wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia ze względu na czas urlopowy czas realizacji może wynieść 14 dni roboczych. W okresie przedświątecznym termin realizacji może ulec wydłużeniu ( okres przed świętami od 15 listopada do 24 grudnia oraz od 5 Marca do 5 kwietnia ). Utrudnienia spowodowane poprzez stan epidemii czy klęski żywiołowej  mogą spowodować wydłużony termin realizacji zamówień. W przypadku zaistnienia problemów powodujących wydłużenie terminu realizacji powyżej 15 dni roboczych klienci będą informowani o tym fakcie.

7. Rozpoczęcie realizacja zamówienia które jest szyte wg specyfikacji konsumenta na wymiar, może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://swiat-firan.pl/?formularze,46 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Formularz najlepiej jest dołączyć do paczki z odsyłanymi firanami. Jeżeli nie jest dołączony do paczki z firanami, formularz powinien być przesłany e-mailem, pocztą lub  kurierem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. Zwrotom nie podlegają firany i zasłony szyte na wymiar klienta, inny niż dostępny w ofercie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają również firany uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają firany skracane, uszyte na inne rozmiary. Zwrotom nie podlegają firany uszyte w lustrzanym odbiciu, uszyte na życzenie klienta na innej taśmie niż w ofercie.

c. Nie przyjmujemy zwrotu firan i zasłon kupowanych na metry  ( metrażowych ), ponieważ tkanina jest odcinana z belki na dany wymiar zamówiony przez klienta. Wyjątek od tej zasady możemy zastosować jeśli konsument po uprzednim ustaleniu wielkości belki tkaniny zamówi całą belkę bez odcinania na wymiar. 

 

 §5 Rękojmia

 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed   upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądać usunięcia wady.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia

6.    Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7.    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.    Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

9.    Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://swiat-firan.pl/?polityka-prywatnosci,69

 


§7 Ważne Informacje


1. W przypadku realizacji zamówień szytych na indywidualne rozmiary, w razie wątpliwości co do odcienia koloru i rodzaju tkaniny, można zamówić wysłanie próbek materiału. Koszt wysłania do 5 próbek tkaniny na terenie polski 15 PLN, przy wpłacie na konto. Ma to na celu uniknięcia reklamacji i nieporozumień, przypominamy że zgodnie z ustawą o zwrotach produkty uszyte na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom.
2. W przypadku domawiania firan, zasłon, zazdrostek o tej samej nazwie w późniejszym terminie nie gwarantujemy identycznego odcienia tkaniny oraz dodatków. Różnic może się również nieco grubość tkaniny i jej faktura, oraz szerokość wzorów na tkaninach. Różnic się może też rodzaj taśmy marszczącej. Wynika to z różnic z dostarczanych z fabryk tkanin, lamówek i taśm firanowych w rożnych terminach. Aby otrzymać identyczna firanę należy w momencie składania zamówienia poinformować o tym fakcie oraz odesłać posiadaną firanę i dopiero wtedy możemy potwierdzić czy obecnie posiadamy identyczne półfabrykaty niezbędne do uszycia firany. Może być różnica w sposobie uszycia firan, i rodzaju ich uszycia ( firany szyte są przez dużą ilość krawcowych i każda może inaczej uszyć )

3. Skracanie firan odbywa się od góry, poprzez obcięcie materiału i ponowne obszycie. Jeżeli firana posiada wzory to te wzory przesuną się do góry, ma to znaczenie w szczególności przy firanach balkonowych w których wzory na zdjęciu zachodzą się na krótkiej i na długiej firanie. Przy skracaniu o więcej niż 10 cm konieczna jest wpłata zaliczki 50 % lub całości. Firan i zasłon skracanych o więcej niż 10 cm nie wysyłamy za pobraniem. Prośbę o dodanie resztek tkanin należy wpisać w komentarzu. Ze względu na przeznaczenie niektórych produktów na prezent oraz skargi klientów, resztki nie są automatycznie dodawane do paczek. 
Skracanie musi być wpisane w pole komentarz w trakcie zamawiania. Nie będzie uwzględnione skracanie wysłane oddzielnie mailem, lub przekazane telefonicznie. Jeżeli zostanie zaznaczone skracanie, a w polu komentarz nie będzie wpisane na ile ma zostać skrócona firana lub zasłona, to firana zostanie wysłana bez skracania.

4. Nie przyjmujemy zwrotu firan i zasłon kupowanych na metry  ( metrażowych ), ponieważ tkanina jest odcinana z belki na dany wymiar zamówiony przez klienta. Wyjątek od tej zasady możemy zastosować jeśli konsument po uprzednim ustaleniu wielkości belki tkaniny zamówi całą belkę bez odcinania na wymiar. 

 

5. Rozmiar firany jest podawany przed zmarszczeniem jeżeli nie jest napisane inaczej. Wysokość podawana jest zawsze w najdłuższym miejscu.
Wysokość może się różnić do 5 % od podanej w opisie
Szerokość może się różnić do 10 % od podanej w opisie
Jeżeli nie jest zaznaczony kolor firany to firana będzie w kolorze białym.

6. Nasza firma nie rozpatruje reklamacji na odległość. W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać reklamowany produkt do sprzedawcy, wraz z formularzem reklamacji. Reklamowany towar bez pisemnego opisania co jest reklamowane, oraz informacji kto reklamację nadesłał, będzie czekał na dosłanie druku reklamacji.

7. Przedmiotem sprzedaży jest produkt opisany na stronie w ilości 1 szt., jeżeli na zdjęciu jest więcej sztuk to cena podana jest za 1 szt., chyba że jest napisane inaczej w opisie i cena podana jest za komplet.

8. Cena podana jest za opisany produkt firanę, zasłonę lub np. panel. W cenie, jeżeli nie jest napisane inaczej w opisie, nie są zawarte dodatkowe elementy widoczne na zdjęciu. Są to elementy takie jak żabki, karnisze, ozdobne koła, ozdobne motylki, obciążniki do paneli, wieszaki do paneli.

 

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://swiat-firan.pl/?regulamin,4). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

  

Katowice 01.01.2024

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”):

1.danymi osobowymi KLIENTA administruje firma BCC Monika Szpak z siedzibą w Mysłowicach, ul. Katowicka 60, zwana dalej ADMINISTRATOREM.

2. kontakt z ADMINISTRATOREM:

infofirany@gmail.com
lub
Inspektor Ochrony Danych
ul. Katowicka 60
41-400 Mysłowice

3. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa zawarta z ADMINISTRATOREM poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym świat-firan.pl  lub z wykorzystaniem sklepu internetowego oraz niezbędna do złożenia zamówienia akceptacja regulaminu Sklepu. Nie podanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia oraz brakiem możliwości świadczenia usług przez Administratora.

3. w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe klienta:

a) dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Klientowi zakupionych towarów; podanie danych osobowych konieczne jest do wykonania umowy,

b) dane osobowe będą również wykorzystywane celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji,

c) dane osobowe są również przetwarzane w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków związanych z realizacją umowy sprzedaży, sprawach księgowych oraz dochodzenia roszczeń przez Klienta lub obrony przed roszczeniami.

4. Termin przechowywania danych

Przekazane przez Klienta dane wykorzystywane  są do realizacji umowy sprzedaży i w celu spełniania ewentualnych  roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od przekazania nam danych przez klienta

5. Sposób zabezpieczenia danych

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych.

6. prawa i obowiązki Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

a)    Prawo dostępu do informacji w jaki sposób są przetwarzane przekazane dane,

b)    Prawo aktualizacji danych,

c)     Prawo żądania usunięcia danych,

d)    Prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych

7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. wszelkie żądania dotyczące aktualizacji, usunięcia danych, a także wszelkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych można uzyskać pod adresem:

infofirany@gmail.com
lub
Inspektor Ochrony Danych
ul. Katowicka 60
41-400 Mysłowice

 

zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi w jak najszybszym terminie, nie później jednak niż 30 dni od zgłoszenia.